Ons beleid - Ons Beleid

Ons beleid

Een corporatie is een organisatie die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Om daaraan te kunnen werken, is structuur nodig. Deze structuur hebben wij vastgelegd in beleidsplannen. Daarin leggen wij uit wie wij zijn, wat wij doen maar vooral hoe wij dat gaan doen.

Governancecode

De Governancecode woningcorporaties 2015 geeft richting aan de wijze waarop bestuur en raad van commissarissen (rvc) functioneren en de manier waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten.

Openbare procedure
Ben Meijer heeft medio 2016 zijn vertrek als bestuurder bij Ons Huis aangekondigd. Peter Winterman heeft de fit en proper test succesvol afgelegd en is na een openbare procedure op 1 januari 2017 door de rvc benoemd als bestuurder.

Naam                                : P. Winterman
Functie                              : Statutair Bestuurder (eenhoofdig)
Benoemingstermijn       : 4 jaar tot 1 januari 2021
Benoemingstermijn       : 4 jaar tot 1 januari 2026
Nevenfuncties                 : Voorzitter wielerclub

De bezoldiging van de bestuurder is conform de Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), schaal F. De bezoldiging van de commissarissen is eveneens conform WNT.  De exacte bedragen staan in het jaarverslag.

Ons Huis onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties, zoals deze in 2015 is vastgesteld. In de Governancecode staat een aantal eisen omschreven waaraan bestuur en toezicht binnen een woningcorporatie moeten voldoen. Ons Huis verbindt zich aan deze eisen en heeft haar visie op bestuur en toezicht opgeschreven.

Ondernemingsplan 2013-2017

Het ondernemingsplan 2013-2017 van Ons Huis is verschenen. Alhoewel het niet eenvoudig is in deze turbulente tijden vijf jaar vooruit te kijken, vinden wij het toch belangrijk onze koers zo goed mogelijk uit te stippelen. Wij weten waar wij naar toe willen met onze organisatie en welke volkshuisvestelijke opgaven er voor ons liggen. En wij zullen er alles aan doen onze doelen te bereiken, juist in deze onzekere tijd.

Lees de verkorte versie van het Ondernemingsplan 2013-2017.

Integriteitscode

Onze integriteitscode geeft afspraken weer over eerlijk en rechtlijnig handelen door onze medewerkers en onze leveranciers. Wij zijn een betrouwbare en transparante corporatie en verwachten dit ook van anderen.

Treasurystatuut

Het financiële (treasury)beleid dat Ons Huis voert is vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit statuut geldt als een gedragscode met betrekking tot het nemen van beslissingen op het gebied van financiering, belegging, rentemanagement en liquiditeitsbeheer.

Klokkenluidersregeling

Medewerkers van Ons Huis werken met een zogenaamde klokkenluidersregeling. Deze verplicht ze een vermoeden over een misstand in de organisatie aan de kaak te stellen. De regeling is echter zo opgesteld dat zij daarbij niet voor hun positie in de organisatie hoeven te vrezen.

 

Contact

Inlooptijden kantoor

Ma t/m do van 9.00 uur tot 13.00 uur
Vr van 9.00 uur tot 12.00 uur  

Algemene telefoonnummer

053 4848 900
 
adresgegevens