Verantwoording en toezicht

Bij Ons Huis werken een kleine 60 medewerkers, verdeeld over verschillende afdelingen. De dagelijkse leiding van Ons Huis wordt gevoerd door de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen heeft de taak toezicht te houden op het beleid dat de directeur-bestuurder voert en op de algemene gang van zaken.

Raad van commisarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Ons Huis houdt toezicht op het bestuur. Zij houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Ons Huis. De RvC benoemt de bestuurder en staat de bestuurder met raad en daad terzijde.

De taken en manier van werken van de RvC zijn vastgelegd in het Reglement raad van Commissarissen. Hierin is als bijlage A de profielschets opgenomen en als bijlage F ons Reglement Financieel Beleid en Beheer. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Jos Pierey (voorzitter)
  • Stefanie Vrieze (vicevoorzitter)
  • Jerry Notenboom (lid)
  • Herbert Prins (lid)
  • Lucelle van Hövell tot Westerflier-Wolberink (lid)

Klik hier voor de samenstelling van de RvC en het rooster van aftreden.

Directeur-bestuurder

Sinds 1 februari 2021 is Yolanda Winkelhorst directeur-bestuurder bij Ons Huis. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Wat er van de directeur-bestuurder verwacht wordt, staat in het bestuursreglement.

Vergoeding

De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder is, conform de Wet Normering Topinkomens (WNT), in bezoldigingsklasse F. Meer informatie vindt u in het jaarverslag.

Governancecode

Ons Huis onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en de principes. Deze stelt eisen aan de wijze waarop bestuur en raad van commissarissen (rvc) functioneren en aan de manier waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Ons Huis verbindt zich aan deze eisen en heeft haar visie op bestuur en toezicht opgeschreven.

Integriteitscode en meldregeling

We vinden het heel belangrijk dat onze klanten en stakeholders vertrouwen in ons (kunnen) hebben. Niet alleen in de organisatie Ons Huis maar vooral ook in de mensen die met elkaar het gezicht van Ons Huis bepalen. Daarom hebben we een aantal zaken vastgelegd in een integriteitscode voor iedereen die namens ons optreedt.

Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen zich aan deze code houden. Vind je dat iemand toch niet volgens deze code heeft gehandeld? Dan verwachten we dat je hierover in gesprek gaat met deze persoon en het daarna meldt bij de leidinggevende of de vertrouwenspersoon van Ons Huis. Bij hen kun je in alle veiligheid zorgen en twijfels uitspreken. In de meldregeling (voorheen klokkenluidersregeling) die in Bijlage 1 van de integriteitscode is opgenomen lees je met wie je contact op kunt nemen in verschillende situaties.

Treasurystatuut

Het financiële beleid dat Ons Huis voert is vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit statuut geldt als een gedragscode met betrekking tot het nemen van beslissingen op het gebied van financiering, belegging, rentemanagement en liquiditeitsbeheer.

ANBI

Ons Huis heeft de ANBI status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich vrijwel geheel inzet voor het algemeen belang. Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Deze gegevens zijn verwerkt in dit formulier.

Inkoopvoorwaarden

Als je een opdracht voor Ons Huis gaat uitvoeren, worden er afspraken gemaakt en vastgelegd in een opdrachtovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten van de opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook de algemene inkoopvoorwaarden maken hier deel van uit.

Jaarverslagen

Woningcorporaties staan onder intern toezicht van een raad van commissarissen of een raad van toezicht. Het externe toezicht wordt uitgevoerd door de minister van BZK en de Autoriteit woningcorporaties. Om dit externe toezicht goed te kunnen uitvoeren, moeten de woningcorporaties onder andere een jaarverslag opstellen. Dit geldt ook voor Ons Huis.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Visitatie

Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie verplicht om eens in de vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Een visitatie is voor een woningcorporatie een leermoment. Op dat moment wordt een onafhankelijk oordeel gevormd over de prestaties van Ons Huis door een gekwalificeerd visitatiebureau.

Hier lees je alles over de meest recente visitatie bij Ons Huis.