Meer dan een eeuw aan ervaring - Ons Huis, sinds 1911 een begrip in Enschede

Meer dan een eeuw aan ervaring

Ons Huis werd opgericht op 1 september 1911 als R.K. Bouwvereniging Ons Huis. Dit was op initiatief van de R.K. Arbeidersvereniging en het plaatselijke comité van de Katholieke Sociale Actie. De woonomstandigheden waren toen voor velen heel slecht. De overheid hanteerde niet of nauwelijks regels voor het bouwen van woningen. Het gevolg was dan ook dat grote delen van de bevolking slecht woonde. Een aantal mensen, onder wie Alphons Ariëns, toenmalig kapelaan van de Jacobusparochie, begreep dat het zo niet verder kon: sociale woningbouw was hard nodig. In de eerste statuten van R.K. Woningstichting Ons Huis staat dat men goede woningen wil stichten om zo de mensen een beter bestaan te kunnen bieden. Toen al was het motto ‘wonen doen we samen’ een belangrijk uitgangspunt voor Ons Huis.

Ons uitgangspunt

Er is veel gebeurd sinds 1911 en er hebben talloze veranderingen plaatsgevonden. Maar een aantal zaken is ook hetzelfde gebleven. Zorg voor de medemens was voor de oprichters van Ons Huis de belangrijkste drijfveer om over te gaan tot het opzetten van een bouwvereniging. Dat uitgangspunt is nog steeds ongewijzigd. Inmiddels bezit Ons Huis verspreid over Enschede ruim 5.000 woningen.

Onze benadering

Wij kiezen voor een persoonlijke benadering en vinden het van belang dat wij onze klanten kennen en zij ons. Wij willen aanspreekbaar en benaderbaar zijn voor onze klanten en waar mogelijk maatwerk leveren. Wij beschouwen onze klanten als onze belangrijkste stakeholders en willen respectvol, open en eerlijk met hen communiceren. Duidelijk zijn over wat onze klanten van ons mogen verwachten en aan deze verwachtingen voldoen.

Onze organisatiestructuur

Bij Ons Huis werken 59 medewerkers, verdeeld over verschillende afdelingen. De dagelijkse leiding van Ons Huis wordt gevoerd door de directeurbestuurder. De raad van commissarissen heeft de taak toezicht te houden op het beleid dat de directeurbestuurder voert en op de algemene gang van zaken.

Organogram van Ons Huis

Governancecode

Ons Huis onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties, zoals deze in 2015 is vastgesteld. In de Governancecode staat een aantal eisen omschreven waaraan bestuur en toezicht binnen een woningcorporatie moeten voldoen. Ons Huis verbindt zich aan deze eisen en heeft haar visie op bestuur en toezicht opgeschreven.

raad van commissarissen

De raad van commissarissen (rvc) van Ons Huis houdt toezicht op het bestuur. Zij houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Ons Huis. De rvc benoemt de bestuurder en staat de bestuurder met raad en daad terzijde.

De taken en manier van werken van de rvc zijn vastgelegd in het reglement van de raad van commissarissen. Hierin zijn als bijlagen ook de profielschets en het rooster van aftreden opgenomen.

 

 

Contact

Inlooptijden kantoor

Ma t/m do van 9.00 uur tot 13.00 uur
Vr van 9.00 uur tot 12.00 uur  

Algemene telefoonnummer

053 4848 900
 
adresgegevens