Disclaimer

Kamer van Koophandel
Ons Huis staat ingeschreven onder nummer 06032993 bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Ons fiscaal ANBI nummer is 802258098.

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het uiterlijk, maar met name ook de inhoud van deze website, kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet volledig, actueel of juist is. Ons streven is de website zo actueel mogelijk te houden.

Ons Huis kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt. Gebruik van informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien Ons Huis opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij deze zo snel mogelijk verbeteren.

Bovendien aanvaardt Ons Huis geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van deze website van Ons Huis is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Ons Huis, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie/functionaliteit.

Copyright
De volledige website is het exclusieve eigendom van Ons Huis. Ons Huis geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie door derden.